Zmluvná pokuta v pracovnej zmluve?

4.6/5 - (13 votes)

Úvod

Predstavte si nasledovnú situáciu – zmluvná pokuta v pracovnej zmluve.

Zamestnali ste sa v nejakej firme, v ktorej už niekoľko rokov úspešne pôsobíte ako vzorný zamestnanec, keďže si svoje povinnosti vyplývajúce z vašej pracovnej zmluvy plníte vždy riadne a včas.

Jedného dňa sa vám však stane, že z vašej strany dôjde k porušeniu nejakej pracovnej povinnosti a o tejto skutočnosti sa dozvie aj váš zamestnávateľ.

Tento si vás pozve do jeho kancelárie a po niekoľkých minútach vysvetľovania toho, čo sa stalo, čoho ste sa dopustili a akú prípadnú škodu ste mu spôsobili svojím konaním alebo nekonaním, od vás začne požadovať za porušenie predmetnej povinnosti zaplatenie zmluvnej pokuty, pričom sa odvoláva na ustanovenie, ktoré je obsiahnuté vo vašej pracovnej zmluve.

Ako ďalej?

V tomto momente vás začne oblievať pot, pretože ide o celkom vysokú sumu, ktorej zaplatenie by vás mohlo dostať do ťažkej finančnej situácie.

Potom ako ste sa konečne dostali von z kancelárie, rýchlo hľadáte pracovnú zmluvu uloženú v pracovnom stole, ktorej obsah ste možno pri jej podpisovaní ani poriadne nečítali.

Po niekoľkých minútach ste predmetné ustanovenie o zmluvnej pokute v zmluve konečne našli, opakovane ste si ho prečítali a teraz uvažujete, čo máte ďalej robiť? Ste povinný túto zmluvnú pokutu vášmu zamestnávateľovi zaplatiť alebo nie?

V nasledujúcich riadkoch môjho článku Vám odpovieme na vašu dilemu, ktorá možno ovplyvní váš ďalší život.

Všeobecne o zmluvnej pokute

Zmluvnú pokutu môžeme charakterizovať ako zabezpečovací prostriedok plnenia povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami.

Inak povedané zmluvné strany si môžu pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti dohodnúť zmluvnú pokutu, ktorá ma najčastejšie finančný charakter.

Zmluvná strana, ktorá túto povinnosť poruší, je povinná dohodnutú peňažnú sumu zaplatiť druhej zmluvnej strane, a to vo výške a spôsobom, ktorý si v zmluve vzájomne dohodli.

Príklad:

Peter s Michalom uzavreli kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je predaj Petrovej záhradnej chatky. V tejto zmluve si vzájomne dohodli, že Peter je povinný vypratať a odovzdať Michalovi chatku do 3 dní odo dňa, kedy Michal nadobudne chatku do svojho vlastníctva.

Zároveň pre prípad, že by Peter svoju povinnosť nesplnil v stanovenej lehote, Peter s Michalom si dohodli, že Peter je povinný zaplatiť Michalovi zmluvnú pokutu vo výške 10 EUR za každý deň, ktorý bude Peter v omeškaní po termíne odovzdania chatky. Peter svoju povinnosť splnil až 6. deň odo dňa, kedy Michal nadobudol chatku do svojho vlastníctva.

Vzhľadom na to, Michalovi vznikol voči Petrovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20 EUR, pretože Peter sa dostal 2 dni do omeškania s vyprataním a odovzdaním chatky Michalovi.

Zmluvná pokuta môže vzniknúť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, t. j. strany si ju musia v zmluve výslovne dohodnúť.

Povinnosť na zmluvnú pokutu má vedľajší (tzv. akcesorický) charakter. To znamená, že zmluvná pokuta závisí od vzniku a existencie hlavnej povinnosti, ktorú zabezpečuje. Zjednodušene povedané, kde nie je hlavná povinnosť, nemôže byť zmluvná pokuta ako vedlajšia povinnosť.

Zmluvná pokuta predstavuje akési zabezpečenie, ktoré spočíva v tom, že núti toho, kto sa zaviazal splniť hlavnú zabezpečenú povinnosť, aby sa správal tak, aby túto neporušil a nemusel by tak platiť zmluvnú pokutu.

Sankčný charakter zmluvnej pokuty je postavený na povinnosti jej zaplatenia, a to bez toho, aby táto povinnosť bola závislá od vzniku prípadnej škody. To znamená, že na zaplatenie zmluvnej pokuty sa nevyžaduje vznik nejakej škody.

Inštitút zmluvnej pokuty je upravený v rámci slovenského právneho poriadku nielen v Občianskom zákonníku ale aj v Obchodnom zákonníku.

Síce oba tieto zákonníky upravujú zmluvnú pokutu ako zabezpečovací inštitút záväzkového práva, ktorý sa nachádza v ich všeobecných častiach, avšak právna úprava zmluvnej pokuty v Občianskom zákonníku sa odlišuje od jej právnej úpravy v Obchodnom zákonníku.

Aj napriek tomu, že charakter zmluvnej pokuty v občianskych a obchodných vzťahoch je odlišný, obe majú jednu podstatnú spoločnú zákonnú podmienku. Dohoda o zmluvnej pokute musí mať obligatórne písomnú formu.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

  • Právne poradenstvo v pracovnom práve
  • Vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd
  • Komplexné právne služby v súvislosti so skončení pracovného pomeru
  • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Zmluvná pokuta v pracovnej zmluve (v pracovnom práve)?

Niektorí z vás už po prečítaní predošlého textu, asi už viete odpoveď na hlavnú otázku, ktorá bola položená na začiatku tohto článku. Ak náhodou patríte medzi ostatných, nevadí to. Rád vám odpoviem.

Zamestnávateľ a zamestnanec si nemôžu dohodnúť v rámci pracovnej zmluvy povinnosť zaplatenia zmluvnej pokuty, a to pre prípadné porušenie povinnosti zamestnanca, na ktorú je táto pokuta viazaná. V prípade, ak by tak učinili, takáto dohoda by bola absolútne neplatná a zamestnávateľ by nebol v žiadnom prípade oprávnený požadovať od zamestnanca zaplatenie tejto zmluvnej pokuty.

Táto skutočnosť vyplýva aj zo samotného Zákonníka práce, ktorý upravuje, že „práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov možno zabezpečiť dohodou o zrážkach zo mzdy, ručením alebo zriadením záložného práva.“

Jednoducho povedané, Zákonník práce nepripúšťa zmluvnú pokutu ako zabezpečovací prostriedok v pracovnej zmluve, pretože ju nepozná.

Záver

V závere tohto článku môžeme skonštatovať len jediné.

V prípade, ak vám váš budúci zamestnávateľ predložil návrh pracovnej zmluvy, v ktorej ste našli dohodu o zmluvnej pokute alebo ak sa niekedy dostanete do situácie, ktorú sme vám ilustrovali na začiatku tohto článku alebo nebodaj v takejto situácii sa momentálne už nachádzate, tak máme pre vás len jedno.

Môžete si kľudne vydýchnuť, pretože žiadne zaplatenie zmluvnej pokuty vám nebude hroziť a ani nehrozí. Zamestnávateľ nemá voči vám nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty z pracovnej zmluvy, pretože takéto dojednanie v pracovnej zmluve je absolútne neplatné.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

  • Právne poradenstvo v pracovnom práve
  • Vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd
  • Komplexné právne služby v súvislosti so skončení pracovného pomeru
  • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.