Darovacia zmluva na pozemok – 2024

5/5 - (1 vote)

Úvod

Darovacia zmluva na pozemok predstavuje bezodplatnú scudzovaciu zmluvu.

Darovacou zmluvou darca bezplatne prenecháva pozemok obdarovanému a ten pozemok ako dar prijíma.

Viac o tejto zmluvy sa dozviete v nasledujúcom texte.

Darovacia zmluva na pozemok a jej podstatné náležitosti

Darovacia zmluva na pozemok musí obsahovať nasledovné náležitosti:

 • identifikačné údaje zmluvných strán – darcu a obdarovaného
 • predmet darovania, ktorý je v tomto prípade pozemok
 • prejav vôle darcu bezodplatne prenechať pozemok obdarovanému a
 • prejav vôle obdarovaného prijať pozemok od darcu.

Pozemok v darovacej zmluve je potrebné riadne špecifikovať a to uvedením – parcelného čísla pozemku evidovaného v súbore popisných informácií, b) označenie registra „C“ alebo registra „E“ k pozemku, c) druhu pozemku a jeho výmery, d) označenie katastrálneho územia, príp. aj listu vlastníctva na ktorom je pozemok evidovaný.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri prevode nehnuteľností
 • Vypracovanie darovacej zmluvy na pozemok
 • Kontrola a úprava darovacej zmluvy na pozemok
 • Právne zastupovanie klienta pri sporoch vo veci neplatnosti darovacej zmluvy
 • Právne zastupovanie klienta pri sporoch vo veci vrátenia daru
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Forma darovacej zmluvy

Keďže pozemok je možné klasifikovať ako nehnuteľnosť, v zmysle zákona sa vyžaduje, aby darovacia zmluva na pozemok bola uzatvorená v písomnej forme, inak je neplatná.

Písomná forma darovacej zmluvy na pozemok sa vyžaduje aj z toho dôvodu, že vlastnícke právo k pozemku neprechádza z darcu na obdarovaného momentom uzatvorenia tejto zmluvy alebo odovzdaním pozemku, ale až jej zápisom do katastra nehnuteľností.

Za týmto účelom je potrebné podať darovaciu zmluvu na pozemok s návrhom na vklad, na základe čoho príslušný úrad vydá rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva k pozemku v prospech obdarovaného do katastra nehnuteľností.

Pozor na vady pozemku

Darca je povinný pri ponuke pozemku upozorniť budúceho obdarovaného na vady pozemku, o ktorých vie.

V prípade, že má pozemok vady, na ktoré darca neupozornil obdarovaného, je tento oprávnený pozemok vrátiť darcovi.

Tip:

Upozornenie o prípadných vadách pozemku odporúčame predložiť obdarovanému písomne.

V tomto prípade nedôjde k situácii, kedy by sa následne obdarovaný mohol domáhať vrátenia pozemku ako daru z titulu toho, že nebol riadne darcom oboznámený o všetkých vadách pozemku.

Darovanie pozemku po smrti darcu?

V žiadnom prípade. Zákon striktne zakazuje darovanie či už pozemku alebo akejkoľvek inej veci po smrti darcu. Ak by bolo takéto ustanovenie zahrnuté v darovacej zmluve, zmluva by bola neplatná.

Zánik darovacej zmluvy a vrátenie pozemku

Darovanie pozemku môže zaniknúť zaniká zo všeobecných alebo osobitných dôvodov.

Všeobecné dôvody zániku darovacej zmluvy na pozemok sú upravené v ustanovení § 559 a nasl. Občianskeho zákonníka. Ide napríklad o dohodu o zrušení záväzku, nemožnosť plnenia a podobne.

Zákon však upravuje dva osobitné dôvody zániku darovacej zmluvy na pozemok.

V prvom prípade je obdarovaný oprávnený vrátiť darcovi pozemok, ak tento pozemok má vady, na ktoré darca neupozornil obdarovaného pri jeho ponuke. Obdarovaný zašle darcovi výzvu, na základe ktorej ho vyzve na prevzatie pozemku. Ak darca súhlasí s vrátením pozemku, zmluvné strany uzatvoria medzi sebou dohodu o jeho vrátení.

Upozornenie:

Uzatvorením samotnej dohody o vrátení pozemku sa darca nestáva opäť vlastníkom pozemku.

Za týmto účelom je potrebné dohodu o vrátení pozemku nechať zapísať do katastra nehnuteľností, a to prostredníctvom záznamu.

V druhom prípade k zániku darovacej zmluvy na pozemok dochádza na základe toho, že obdarovaný sa správa k darcovi alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. V tomto prípade naopak darca zašle obdarovanému výzvu na vrátenie daru. Ak obdarovaný súhlasí s vrátením daru, zmluvné strany medzi sebou uzatvoria dohodu o vrátení daru.

V opačnom prípade má darca právo podať na súd žalobu o určenie vlastníckeho práva k pozemku.

Upozornenie:

Právo žiadať od obdarovaného vrátenie pozemku má iba darca a svoje právo na vrátenie pozemku môže uplatniť v 3 ročnej premlčacej dobe, ktorá začína plynúť odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

Záver

Rozhodli ste sa darovať svoj pozemok deťom alebo iným rodinným príslušníkom?

Neváhajte sa na nás obrátiť v tejto veci a naša advokátska kancelária Vám zabezpečí spísanie darovacej zmluvy na pozemok, návrhu na vklad ako aj ostatné potrebné úkony voči katastra nehnuteľností.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri prevode nehnuteľností
 • Vypracovanie darovacej zmluvy na pozemok
 • Kontrola a úprava darovacej zmluvy na pozemok
 • Právne zastupovanie klienta pri sporoch vo veci neplatnosti darovacej zmluvy
 • Právne zastupovanie klienta pri sporoch vo veci vrátenia daru
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.