Založenie cestovnej agentúry – postup 2024

Rate this post

Prevádzkovanie cestovnej agentúry je podnikaním na základe živnostenského oprávnenia. Ide o nižšiu formu podnikania ako prevádzkovanie cestovnej kancelárie.

Ak sa chcete o tomto podnikaní  a o podmienkach na jeho prevádzkovanie dozvedieť viac, tento článok je venovaný práve vám.

Čo je cestovná agentúra

Cestovnou agentúrou je obchodník, ktorý v rozsahu predmetu podnikania

 • ⇒ vytvára kombinácie služieb cestovného ruchu, ktoré nie sú zájazdom, ponúka a predáva ich inej cestovnej kancelárii alebo cestovnej agentúre na účel ďalšieho predaja,
 • ⇒ ponúka a predáva služby cestovného ruchu,
 • sprostredkúva predaj služieb cestovného ruchu pre inú cestovnú kanceláriu, cestovnú agentúru alebo iné osoby, najmä dopravcov alebo prevádzkovateľov ubytovacích zariadení,
 • ⇒ sprostredkúva predaj zájazdov pre inú cestovnú kanceláriu; zmluva o zájazde sa musí uzatvoriť v mene cestovnej kancelárie, pre ktorú sa zájazd sprostredkúva, a táto zodpovedá za plnenie zmluvy o zájazde,
 • ⇒ predáva predmety súvisiace s cestovným ruchom.
Upozornenie:

Cestovná agentúra nesmie sprostredkovať predaj zájazdu pre osobu, ktorá nie je cestovnou kanceláriou.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri založení realitnej kancelárie
 • Založenie cestovnej agentúry za 430,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • Vybavenie povolenia pre existujúcu s.r.o. spoločnosť na výkon cestovnej agentúry činnosti za 250,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • Zabezpečenie právnej agendy pri prevádzkovaní cestovnej kancelárie – cena dohodou
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Rozsah práv a povinností cestovnej kancelárie

Cestovná agentúra je povinná
 • označiť predajné miesto a materiály propagujúce zájazdy alebo spojené služby cestovného ruchu a iné materiály, ktoré sa týkajú predaja zájazdov alebo spojených služieb cestovného ruchu určené pre cestujúceho vrátane ich elektronických podôb slovami „cestovná agentúra“, ak toto označenie neobsahuje už jej obchodné meno,
 • informovať cestujúceho pri propagácii alebo pri ponuke pred predajom zájazdu alebo spojenej služby cestovného ruchu alebo jednotlivej služby cestovného ruchu, pre ktorého obchodníka je predaj zájazdu, spojenej služby cestovného ruchu alebo jednotlivej služby cestovného ruchu sprostredkovaný,
 • pri sprostredkovaní predaja zájazdu pre obchodníka usadeného na území iného štátu predložiť orgánu dohľadu na jeho žiadosť k nahliadnutiu kópiu oprávnenia na podnikanie v oblasti predaja zájazdov a sprostredkovania spojených služieb cestovného ruchu vydaného podľa príslušných právnych predpisov štátu, v ktorom je tento obchodník usadený a kópiu dokladov o jeho ochrane pre prípad úpadku, ktoré musia obsahovať informácie o tejto ochrane, najmä názov alebo obchodné meno poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku, sídlo alebo miesto podnikania, elektronickú adresu, telefonický kontakt, poistnú sumu alebo bankovú záruku, ktorá zabezpečuje ochranu pre prípad úpadku (ďalej len „suma zabezpečujúca ochranu pre prípad úpadku“).

Cestovná agentúra nesmie predávať a ponúkať na predaj zájazd obchodníka usadeného na území iného štátu, ktorý jej nepredloží kópiu oprávnenia na podnikanie v oblasti predaja zájazdov a sprostredkovania spojených služieb cestovného ruchu vydaného podľa príslušných právnych predpisov štátu, v ktorom je tento obchodník usadený a kópiu dokladov o ochrane pre prípad úpadku, ktoré musia obsahovať informácie o tejto ochrane, najmä názov alebo obchodné meno poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku, sídlo alebo miesto podnikania, elektronickú adresu, telefonický kontakt a sumu zabezpečujúcu ochranu pre prípad úpadku.

Prevádzkovanie cestovnej agentúry

Na to, aby ste mohli prostredníctvom svojej spoločnosti s ručením obmedzeným vykonávať činnosti cestovnej agentúry, je potrebné, aby ste získali na príslušnom živnostenskom úrade osvedčenie o živnostenskom oprávnení na prevádzkovanie živnosti s názvom „Prevádzkovanie cestovnej agentúry”.

Predmetná živnosť patrí v zmysle prílohy č. 2 k zákonu č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní medzi viazané živnosti.

Pre získanie tejto viazanej živnosti je nevyhnutné, aby ste mali ustanoveného tzv. zodpovedného zástupcu, ktorý spĺňa potrebné zákonné podmienky na výkon tejto činnosti. Zodpovedným zástupcom môžete byť vy alebo iná tretia osoba.

Podmienky založenia cestovnej agentúry

Ako sme už vyššie uviedli prevádzkovanie cestovnej agentúry patrí medzi viazané živnosti a zákon vyžaduje, aby ste v súvislosti s prevádzkovaním tejto živnosti ustanovili tzv. zodpovedného zástupcu, ktorý musí spĺňať zákonom vymedzené všeobecné a osobitné podmienky.

Medzi všeobecné podmienky prevádzkovania realitnej činnosti, ktoré musí spĺňať zodpovedný zástupca patrí:

 • dosiahnutie veku 18 rokov,
 • plná spôsobilosť na právne úkony,
 • bezúhonnosť,
 • bydlisko na území Slovenskej republiky alebo iné oprávnenie na pobyt.

Medzi osobitné podmienky prevádzkovania cestovnej agemtúry, ktoré musí spĺňať zodpovedný zástupca patrí odborná spôsobilosť, ktorú možno preukázať nasledovne:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a šesť mesiacov praxe v odbore alebo
 • vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie a jeden rok praxe v odbore alebo
 • úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a dva roky praxe v odbore.
Upozornenie:

Zodpovedný zástupca musí byť v pracovnom pomere so spoločnosťou s ručením obmedzeným, v rámci ktorej má “garantovať” prevádzkovanie realitnej činnosti.

Uvedená podmienka však neplatí, ak zodpovedným zástupcom je zároveň spoločník spoločnosti.

Postup založenia cestovnej agentúry

Ak ste dospeli k záveru, že spĺňate všetky vyššie uvedené podmienky na založenie cestovnej agentúry, môže pristúpiť k samotnému procesu.

Dovolíme si Vás však upozorniť, že založenie cestovnej agentúry predstavuje celkom náročný nielen právny ale aj administratívny proces, ktorý možno rozdeliť do nasledovných krokov:

 • vypracovanie zakladateľských listín na založenie novej s.r.o. alebo listín v súvislosti so zmenami už v existujúcej s.r.o
 • splatenie základného imania pri založení novej s.r.o.
 • získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na prevádzkovanie realitnej kancelárie
 • podanie návrhu na zápis s.r.o./zmien pri s.r.o. do obchodného registra SR
 • registrácia novej s.r.o. k dani z príjmov a pridelenie DIČ.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri založení realitnej kancelárie
 • Založenie cestovnej agentúry za 430,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • Vybavenie povolenia pre existujúcu s.r.o. spoločnosť na výkon cestovnej agentúry činnosti za 250,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • Zabezpečenie právnej agendy pri prevádzkovaní cestovnej kancelárie – cena dohodou
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Záver

Ak vás neodradili vyššie spomenuté požiadavky na prevádzkovanie cestovnej agentúry, neváhajte sa pustiť do jej založenia.

Keďže ide o celkom náročný nielen právny ale aj administratívny proces, odporúčame vám sa obrátiť na advokátsku kanceláriu, ktorá vám pomôže v úvodnej fáze.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri založení realitnej kancelárie
 • Založenie cestovnej agentúry za 430,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • Vybavenie povolenia pre existujúcu s.r.o. spoločnosť na výkon cestovnej agentúry činnosti za 250,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • Zabezpečenie právnej agendy pri prevádzkovaní cestovnej kancelárie – cena dohodou
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.