Podpísaná kúpna zmluva na byt….a čo ďalej?

Rate this post

Úvod

Dohodli ste sa na podmienkach predaja/kúpy bytu, spísali ste si samotnú kúpnu zmluvu na byt (jej podstatné náležitosti nájdete tu) a nakoniec došlo už aj k jej podpisu.

Teraz sa však nachádzate v situácii, kedy neviete, ako máte ďalej postupovať?

Tento článok je určený všetkým vám, ktorý sa nachádzate v uvedenej situácii. Poďme sa spoločne pozrieť na to, ako musíte postupovať po uzatvorení kúpnej zmluvy na byt.

Kataster nehnuteľností

Aj napriek tomu, že už máte podpísanú kúpnu zmluvu na byt, tento krok na nadobudnutie vlastníckeho práva k bytu v prospech kupujúceho nestačí.

Účinky prevodu vlastníckeho práva nastávajú až na základe právoplatného rozhodnutia príslušného katastrálneho odboru. Tento orgán v prípade, ak sú splnené všetky zákonom vyžadované podmienky na prevod vlastníctva bytu, povolí vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v prospech kupujúceho.

Na to, aby príslušný katastrálny odbor začal vo vašej veci konať, je nutné, aby ste podali návrh na vklad.

Návrh na vklad

Ďalší krok, ktorý musíte spraviť po podpísaní kúpnej zmluvy, je podať návrh na vklad vlastníckeho práva na príslušný okresný úrad, a to konkrétne na jeho katastrálny odbor.

Upozornenie:

Príslušným okresným úradom vo veci katastrálneho konania je okresný úrad, v ktorého územnom obvode sa prevádzaná nehnuteľnosť – byt nachádza. V prípade, ak návrh podáte na nesprávný úrad, tak tento postúpi vaše podanie na príslušný úrad.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri prevode nehnuteľností
 • Vypracovanie kúpnych zmlúv pri prevode nehnuteľností
 • Vypracovanie darovacích zmlúv pri prevode nehnuteľností
 • Posudzovanie a kontrola zmlúv pri prevode nehnuteľností
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Medzi vyžadované náležitosti návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností patrí:

 • identifikácia účastníkov konania, t.j. predávajúceho a kupujúceho,
 • označenie právneho titulu na základe, ktorého sa požaduje povoliť vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, t.j. samotná kúpna zmluva
 • identifikácia predmetu prevodu, ktorú máte uvedenú v texte kúpnej zmluvy,
 • samotný návrh (petit), ako má príslušný okresný úrad – katastrálny odbor rozhodnúť,
 • dátum, kedy bol návrh podpísaný,
 • podpis účastníkov konania.
Tip:

Návrh na vklad síce musí obsahovať identifikáciu všetkých účastníkov konania, avšak tento môže podať a podpísať len jeden z nich. Podpis tohto účastníka nie je potrebné úradne overiť.

K návrhu na vklad je potrebné priložiť aj nasledovné prílohy:

 • 2x rovnopis kúpnej zmluvy,
 • potvrdenie správcu domu alebo spoločenstva vlastníkov o tom, že predávajúci nemá žiadne nedoplatky.

Správny poplatok za podanie návrhu na vklad

Na to, aby okresný úrad začal vo vašej veci konať, je potrebné uhradiť aj správny poplatok vo výške 66,00 EUR.

Predmetný správny poplatok sa uhrádza vo forme kolkov, ktoré si môže zakúpiť na pošte, resp. na úradoch by mal byť k dispozícii aj kolkomat.

Tip:

V prípade, ak podáte elektronický návrh na vklad cez Kataster portál, správny poplatok za jeho podanie sa zníži o 50% na 33,- EUR.

Lehota na povolenie vkladu vlastníckeho práva

Po tom, ako podáte návrh na vklad na príslušný okresný úrad, tento je povinný rozhodnúť o ňom v lehote najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa podania.

V prípade, ak pracovník katastru zistí nedostatky, vyhotoví rozhodnutie o prerušení konania, ktoré vám následne bude doručené. V odôvodnení tohto rozhodnutia vám uvedie dôvody prerušenia ako aj spôsob ich odstránenia.

V prípade, ak samotná kúpna zmluva, návrh na vklad ako aj všetky prílohy budú spĺňať zákonom vyžadované náležitosti, okresný úrad vydá rozhodnutie, na základe ktorého povolí vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v prospech kupujúceho.

Následne okresný úrad je povinný toto rozhodnutie zaslať všetkým účastníkom katastrálneho konania.

Tip:

Ak sa vám zdá 30-dňová lehota na vydanie rozhodnutia vo veci samej dlhá, je možné požiadať okresný úrad, aby rozhodol o vašom návrhu v skrátenej lehote, a to počas 15 pracovných dní odo dňa jeho podania.

Toto zrýchlené konanie je však spojené s úhradou správneho poplatku vo výške 266,- EUR, resp. 133,- EUR v prípade podania elektronického návrhu na vklad.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri prevode nehnuteľností
 • Vypracovanie kúpnych zmlúv pri prevode nehnuteľností
 • Vypracovanie darovacích zmlúv pri prevode nehnuteľností
 • Posudzovanie a kontrola zmlúv pri prevode nehnuteľností
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.