územné konanie

Územné konanie a typy územných rozhodnutí

Rate this post

Územné konanie je správne konanie, ktorého výsledkom je vydanie územného rozhodnutia o opatrení, ktoré sa má uskutočniť na danom území. Ide o územné rozhodnutie o konkrétnom využití pozemku na nejaký účel.

Hlavnou podmienkou vydania územného rozhodnutia je, aby navrhovaná zmena na území bola v súlade s územným plánom obce a územným plánom zóny.

Ďalšími podmienkami sú predloženie dokumentácie, ktorá zohľadňuje podmienky určené v týchto plánoch, a ktorá obsahuje všetky zákonné náležitosti. Dôležitou súčasťou procesu územného konania sú aj stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy.

Územné rozhodnutie a jeho podstata

V územnom rozhodnutí vymedzí príslušný stavebný úrad územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania, vecná a časová koordinácia jednotlivých stavieb a iných opatrení v území a predovšetkým starostlivosť o životné prostredie včítane architektonických a urbanistických hodnôt v území, a rozhodne o námietkach účastníkov konania.

V rozhodnutí o umiestnení stavby si v odôvodnených prípadoch stavebný úrad môže vyhradiť predloženie podrobnejších podkladov, projektovej dokumentácie alebo jej časti; podľa nich môže dodatočne určiť ďalšie podmienky, ktoré sa musia zahrnúť do stavebného povolenia.

Tip: Nezabudnite si tiež preveriť aj to, či pozemok má už vybudované existujúce inžinierske siete. V prípade, ak nemá, preverte si, či je ich možné dodatočne vybudovať.
Ak chceš vedieť viac o tom, ako vybaviť územné rozhodnutie: Ako vybaviť územné rozhodnutie – postup
Ak chceš vedieť viac o priebehu územného konania: Územné konanie – priebeh
Odborné služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • vybavenie územného rozhodnutia
 • vybavenie stavebného povolenia
 • vybavenie kolaudačného rozhodnutia


Územné rozhodnutie a jeho typy

V zmysle ustanovenia § 32 ods. 1 Stavebného poriadku rozlišujeme nasledovné typy územných rozhodnutí:

 • rozhodnutie o umiestnení stavby,
 • rozhodnutie o využití územia,
 • rozhodnutie o chránenom území alebo o ochrannom pásme,
 • rozhodnutie o stavebnej uzávere.

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Rozhodnutím o umiestnení stavby je územné rozhodnutie, ktorým sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia.

Umiestnenie stavby sa vyznačí v grafickej prílohe územného rozhodnutia.

V podmienkach na umiestnenie stavby sa určia požiadavky:
 • na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie,
 • na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím, najmä na výškové a polohové umiestnenie stavby vrátane odstupov od hraníc pozemku a od susedných stavieb, na výšku stavby, prístup a užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, na napojenie na siete technického vybavenia, napojenie na pozemné komunikácie, na podiel zastavanej plochy a nezastavanej plochy zo stavebného pozemku vrátane požiadaviek na úpravu jeho nezastavaných plôch,
 • vyplývajúce z chránených častí krajiny alebo z ich blízkosti,
 • vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov.
Rozhodnutie o umiestnení stavby sa nevyžaduje, ak ide o:
 • stavby, ktorých podmienky na umiestnenie podrobne rieši územný plán zóny, ak je to v jeho záväznej časti uvedené,
 • drobné stavby,
 • stavebné úpravy a udržiavacie práce,
 • stavby umiestňované v uzavretých priestoroch existujúcich stavieb, ak sa nemení vonkajšie pôdorysné ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru,
 • reklamné stavby.
Viete, že: Stavebný úrad spojí územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním pri jednoduchej stavbe alebo jej prístavbe a nadstavbe, ak sú podmienky umiestnenia jednoznačné vzhľadom na pomery v území; pri ostatných stavbách tak urobí za predpokladu, že podmienky na ich umiestnenie vyplývajú z územného plánu zóny.

Rozhodnutie o využití územia

Rozhodnutím o využívaní územia je územné rozhodnutie, ktorým sa povoľuje nové využívanie územia, určujú sa jeho podmienky a čas jeho platnosti.

V podmienkach nového využívania územia sa určí najmä spôsob,

 • akým sa má územie upraviť, usporiadať, zalesniť, odvodniť, pripojiť na pozemné komunikácie, na siete a zariadenia technického vybavenia územia,
 • zabezpečenia požiadaviek vyplývajúcich z blízkosti chránených častí krajiny a zo stanovísk dotknutých orgánov a určenia požiadaviek na ochranu existujúcich stavieb a zelene.

Stavebný úrad môže dokonca určiť aj kapacitná únosnosť využívania územia na voľnočasové alebo rekreačné potreby obyvateľstva vrátane limitov pre ubytovacie kapacity.

Rozhodnutie o využívaní územia sa vyžaduje na:
 • vykonávanie terénnych úprav, ktorými sa podstatne mení územný systém ekologickej stability, vzhľad krajiny, využitie významných krajinných prvkov alebo odtokové pomery v území, najmä na výkop alebo zasypanie priekop, zavážky, na násypy a meliorácie,
 • zriadenie alebo zrušenie verejných sadov, parkov, okrasných záhrad a inej zelene, ak sú spojené s terénnymi prácami, s odstraňovaním zelene, s vybavením chodníkmi a inými spevnenými plochami, s umiestnením drobnej záhradnej architektúry a technickým prevádzkovým zariadením na osvetlenie a údržbu zelene,
 • zriadenie alebo zrušenie športových ihrísk, odstavných a skladovacích plôch,
 • delenie a sceľovanie pozemkov, ak podmienky na to nie sú určené územným plánom zóny, projektom pozemkových úprav, iným rozhodnutím alebo opatrením,
 • ťažobné práce, im podobné práce a s nimi súvisiace práce, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
Viete, že: Rozhodnutie o využívaní územia sa zlúči s rozhodnutím o umiestnení stavby, ak sa má na pozemku, ktorého sa rozhodnutie týka, uskutočniť aj stavba.

Rozhodnutie o chránenom území alebo o ochrannom pásme

Rozhodnutím o chránenej časti krajiny je územné rozhodnutie, ktorým sa ustanovujú jej hranice, zakazujú alebo obmedzujú určité činnosti z dôvodov ochrany verejného záujmu a určujú sa podmienky jej ochrany, najmä ktoré činnosti v území nemožno vykonávať a ktoré činnosti možno vykonávať iba pri splnení určených podmienok.

Podmienkami rozhodnutia sa určí

 • spôsob ochrany, najmä zákaz, obmedzenie alebo
 • spôsob uskutočňovania stavieb, terénnych úprav, ťažobných prác, výsadby stromov a postreku stromov, hnojenia pôdy, prevádzky vysokofrekvenčných prístrojov, zabezpečujú sa požiadavky dotknutých orgánov a pod.

Ak sa niektorá z chránených častí krajiny, najmä chránené územie alebo ochranné pásmo, vymedzí všeobecne záväzným právnym predpisom alebo rozhodnutím príslušného správneho orgánu podľa neho vydaným, rozhodnutie o chránenej časti krajiny sa nevydáva.

Rozhodnutie o stavebnej uzávere

Rozhodnutím o stavebnej uzávere je územné rozhodnutie, ktorým sa vymedzuje územie, v ktorom sa dočasne zakazuje alebo obmedzuje stavebná činnosť, najmä ak by mohla sťažiť alebo znemožniť budúce využívanie územia alebo jeho organizáciu podľa pripravovaného územného plánu.
Pozor: Stavebnú uzáveru možno určiť iba na nevyhnutne potrebný čas, najviac však na päť rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o stavebnej uzávere.

Ak pominuli dôvody, pre ktoré bolo vydané rozhodnutie o stavebnej uzávere, alebo to isté územie rieši schválený územný plán zóny, stavebný úrad zruší rozhodnutie aj bez návrhu.

Ak bolo rozhodnutím zriadené vecné bremeno zapísané v katastri nehnuteľností po zrušení rozhodnutia alebo po uplynutí času, na ktorý bola obmedzená jeho platnosť, stavebný úrad podá návrh na jeho výmaz.

Tip: Nezabudnite si tiež preveriť aj to, či pozemok má už vybudované existujúce inžinierske siete. V prípade, ak nemá, preverte si, či je ich možné dodatočne vybudovať.
Odborné služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • vybavenie územného rozhodnutia
 • vybavenie stavebného povolenia
 • vybavenie kolaudačného rozhodnutia


Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.