Ako na založenie s.r.o. – základné dokumenty

Rate this post

Ste fyzická osoba – podnikateľ (SZČO) a rozhodli ste svoje podnikateľské aktivity radšej vykonávať prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným? Alebo svoje podnikateľské aktivity chcete už od samého počiatku vykonávať prostredníctvom svojej vlastnej spoločnosti s ručením obmedzeným?

Ak ste si odpovedali na vyššie uvedené otázky – áno, v prvom kroku si budete musieť vypracovať a získať všetky dokumenty potrebné pre samotné založenie a vznik spoločnosti s ručením obmedzeným.

Tu sa vám však môže naskytnúť otázka, ktoré konkrétne dokumenty budete potrebovať v súvislosti so založením a vznikom spoločnosti s ručením obmedzeným.

V prípade, ak chcete vedieť aké dokumenty sú potrebné na založenie s.r.o., tento článok je určený práve vám.

Dokumenty potrebné pre založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

 Na to, aby ste si mohli založiť vašu vlastnú spoločnosť s ručením obmedzeným je nutné, aby ste si vypracovali  a získali tieto dokumenty.

 1. Zakladateľská listina/Spoločenská zmluva

Tento dokument predstavuje najdôležitejší prvok celej dokumentácie pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným. Obsahuje základné údaje o vašej spoločnosti (napr. obchodné meno, sídlo, predmety činnosti, identifikačné údaje spoločníkov a konateľov, základné imania, vklady spoločníkov a iné), vymedzuje práva a povinnosti spoločníkov spoločnosti, práva a povinnosti konateľov spoločnosti ako aj iné veci.

Pozor
V pripade, ak spoločnosť s ručením obmedzeným má jedného spoločníka, je nutné vypracovať zakladateľskú listinu. V opačnom prípade, ak táto spoločnosť bude mať viacerých spoločníkov, je nutné vypracovať spoločenskú zmluvu. Po obsahovej stránke sa však tieto dva dokumenty veľmi nelíšia.
 1. Vyhlásenie správcu vkladov o splatení základného imania

Od 01.01.2016 došlo opät k prijatiu právnej úpravy, na základe ktorej na založenie a vznik spoločnosti s ručením obmedzeným postačuje vyhlásenie správcu vkladov o splatení vkladov jednotlivých spoločníkov a celého základného imania, a to bez potreby skladať tieto finančné prostriedky na osobitný účet v banke. Správcom vkladov v zmysle zákona môže byť okrem banky len zakladateľ/spoločník spoločnosti s ručením obmedzený.

 1. Súhlas s ustanovením do funkcie konateľa a podpisový vzor

Ďalší dokument, ktorý je potrebný na založenie a vznik spoločnosti s ručením obmedzeným. Jeho obsahom je udelenie súhlasu osoby, ktorá bola ustanovená do funkcie konateľa spoločnosti, s týmto ustanovením ako aj uvedenie/zaznamenanie podpisového vzoru konateľa spoločnosti.


V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • vypracovanie potrebných dokumentov pre založenie a vznik s.r.o.,
 • kontrola a úprava predmetných dokumentov,
 • zabezpečenie ostatných dokumentov pre založenie a vznik s.r.o.,
 • získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení s využitím zaručeného elektronického podpisu,
 • podanie návrhu na zápis s.r.o. do Obchodného registra SR s využitím zaručeného elektronického podpisu,
 • registrácia s.r.o. na príslušnom daňovom úrade.


 1. Súhlas so zriadením sídla spoločnosti/Nájomná zmluva

Predmetné dokumenty sú potrebné vo vzťahu k sídlu spoločnosti s ručením obmedzeným. Na základe jedného z nich bude možné tento údaj zapísať do Obchodného registra SR.

 1. Vyhlásenie jediného spoločníka

V prípade, ak spoločnosť s ručením obmedzeným bude mať len jedného spoločníka, je potrebné vypracovať aj vyhlásenie jediného spoločník o tom, že tento okrem danej spoločnosti nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným zriadených podľa slovenského právneho poriadku.

 1. Súhlas správcu dane

Ďalším potrebným dokumentom, ktorý je nutné získať v rámci procesu založenia a vzniku spoločnosti s ručením obmedzeným je súhlas správcu dane so zápisom s.r.o. do obchodného registra SR. Uvedený súhlas vydáva príslušný daňový úrad. Správca dane vydá tento súhlas v prípade, ak voči žiadateľovi neeviduje žiadne nedoplatky na daniach a cle, respektíve tieto nedoplatky v úhrne neprevyšujú 170 EUR.

 1. Osvedčenie o živnostenskom oprávnení

V neposlednom rade v rámci procesu založenia a vzniku spoločnosti s ručením obmedzeným musíte získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Predmetné osvedčenie získate na príslušnom okresnom úrade, a to podľa sídla vašej spoločnosti.

Záver

Cieľom môjho článku vám je bližšie obzrejmiť dokumenty, ktoré musíte vypracovať a získať v súvislosti so založením a vznikom spoločnosti s ručením obmedzeným, a to v prípade ak ste sa rozhodli ich vypracovať svojpomocne.

Tu si vás však dovolím upozorniť, že takéto rozhodnutie nemusí byť pre vás vždy správne, nakoľko v konečnom dôsledku vám môže príslušný registrový súd odmietnuť návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra.

Týmto odmietnutím tak stratíte v lepšom prípade čas na odstránenie nedostatkov, ktorý môžete venovať podnikateľským aktivitám a v horšom prípade ďalšie finančné prostriedky v podobe dodatočných poplatkov alebo odmien za poskytnuté služby.

Vzhľadom na uvedené vám tak odporúčam sa obrátiť na odborníka v tejto oblasti, ktorý vám ušetrí nielen nervy a čas ale aj ďalšie finančné prostriedky, ktoré by ste museli vynaložiť na odstránenie prípadných problémov.


V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • vypracovanie potrebných dokumentov pre založenie a vznik s.r.o.,
 • kontrola a úprava predmetných dokumentov,
 • zabezpečenie ostatných dokumentov pre založenie a vznik s.r.o.,
 • získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení s využitím zaručeného elektronického podpisu,
 • podanie návrhu na zápis s.r.o. do Obchodného registra SR s využitím zaručeného elektronického podpisu,
 • registrácia s.r.o. na príslušnom daňovom úrade.