Ako na založenie s.r.o. – základné dokumenty – 2024

Rate this post

Úvod – založenie s.r.o.

Založenie s.r.o. – Ste fyzická osoba – podnikateľ (SZČO) a rozhodli ste svoje podnikateľské aktivity radšej vykonávať prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným? Alebo svoje podnikateľské aktivity chcete už od samého počiatku vykonávať prostredníctvom svojej vlastnej spoločnosti s ručením obmedzeným?

Ak ste si odpovedali na vyššie uvedené otázky – áno, v prvom kroku si budete musieť vypracovať a získať všetky dokumenty potrebné pre samotné založenie a vznik spoločnosti s ručením obmedzeným.

Tu sa vám však môže naskytnúť otázka, ktoré konkrétne dokumenty budete potrebovať v súvislosti so založením a vznikom spoločnosti s ručením obmedzeným.

V prípade, ak chcete vedieť aké dokumenty sú potrebné na založenie s.r.o., tento článok je určený práve vám.

Dokumenty potrebné pre založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

Na to, aby ste si mohli založiť vašu vlastnú spoločnosť s ručením obmedzeným je nutné, aby ste si vypracovali a získali tieto dokumenty.

Spoločenská zmluva/zakladateľská listina

Tento dokument predstavuje najdôležitejší prvok celej dokumentácie pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným.

Obsahuje základné údaje o novovznikajúcej spoločnosti (napr. obchodné meno, sídlo, predmety činnosti, identifikačné údaje spoločníkov a konateľov, základné imania, vklady spoločníkov a iné), vymedzuje práva a povinnosti spoločníkov spoločnosti, práva a povinnosti konateľov spoločnosti ako aj iné/ostatné veci.

Upozornenie:

V prípade, ak spoločnosť s ručením obmedzeným má jedného spoločníka, je nutné vypracovať zakladateľskú listinu.

V opačnom prípade, ak táto spoločnosť bude mať viacerých spoločníkov, je nutné vypracovať spoločenskú zmluvu.

Po obsahovej stránke sa však tieto dva dokumenty veľmi nelíšia.

Vyhlásenie správcu vkladov

Od 01.01.2016 došlo opäť k prijatiu právnej úpravy, na základe ktorej na založenie a vznik spoločnosti s ručením obmedzeným postačuje vyhlásenie správcu vkladov o splatení vkladov jednotlivých spoločníkov a celého základného imania.

To znamená, že tieto finančné prostriedky nie je už potrebné skladať na osobitný účet v banke.

Správcom vkladov v zmysle zákona môže byť okrem banky len zakladateľ/spoločník spoločnosti s ručením obmedzený.

Upozornenie:

Ak správca vkladov uvedie vo vyhlásení vyššiu sumu, než je splatená, ručí do výšky tohto rozdielu voči spoločnosti za splnenie povinnosti spoločníka splatiť vklad a v rovnakej výške voči veriteľom spoločnosti za záväzky spoločnosti.

Ručenie správcu vkladu voči veriteľom spoločnosti zaniká splatením vkladov, ktorých sa uvedenie vyššej sumy vo vyhlásení týkalo.

Súhlas s ustanovením do funkcie konateľa + podpisový vzor

Ďalší dokument, ktorý je potrebný na založenie a vznik spoločnosti s ručením obmedzeným, je dokument obsahujúci súhlas s ustanovením do funkcie konateľa.

Jeho obsahom je udelenie súhlasu osoby, ktorá bola ustanovená do funkcie konateľa spoločnosti, s týmto ustanovením ako aj uvedenie/zaznamenanie podpisového vzoru konateľa spoločnosti.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

  • Právne poradenstvo pri založení novej s.r.o.
  • Vypracovanie potrebných dokumentov pre založenie a vznik spoločnosti s.r.o.
  • Realizácia úkonov týkajúcich sa registrácie novej spoločnosti s.r.o.
  • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Súhlas so zriadením sídla spoločnosti

Súhlas so zriadením sídla spoločnosti obsahuje súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej má byť zriadené sídlo novej spoločnosti s.r.o.

Podpis vlastníka na tomto dokumente je potrebné úradne overiť.

V prípade, ak je daná nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých podielových spoluvlastníkov vyžaduje sa písomný súhlas väčšiny podielových spoluvlastníkov tejto nehnuteľnosti alebo jej časti, a to počítanej podľa veľkosti ich podielov.

Vyhlásenie jediného spoločníka

V prípade, ak spoločnosť s ručením obmedzeným bude mať len jedného spoločníka, je potrebné vypracovať aj vyhlásenie jediného spoločník.

Tento spoločník je povinný vyhlásiť, že okrem danej spoločnosti nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným zriadených podľa slovenského právneho poriadku.

Súhlas správcu dane

Spoločnosť s ručením obmedzeným – s.r.o. nemôže založiť osoba, ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov podľa osobitného zákona alebo má evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie podľa osobitného zákona.

To však neplatí, ak mu príslušný správca dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, na založenie spoločnosti udelí súhlas. Súhlas sa prikladá k návrhu na zápis do obchodného registra. 

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení

V neposlednom rade v rámci procesu založenia a vzniku spoločnosti s ručením obmedzeným musíte získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Predmetné osvedčenie získate na príslušnom okresnom úrade, a to podľa sídla vašej spoločnosti.

Záver

Cieľom tohto článku vám je bolo bližšie špecifikovať základné dokumenty, ktoré musíte vypracovať a získať v súvislosti so založením a vznikom spoločnosti s ručením obmedzeným, a to v prípade ak ste sa rozhodli ich vypracovať svojpomocne.

Tu si vás však dovolíme upozorniť, že takéto rozhodnutie nemusí byť pre vás vždy správne, nakoľko v konečnom dôsledku vám môže príslušný registrový súd odmietnuť návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra.

Týmto odmietnutím tak stratíte v lepšom prípade čas na odstránenie nedostatkov, ktorý môžete venovať podnikateľským aktivitám a v horšom prípade ďalšie finančné prostriedky v podobe dodatočných poplatkov alebo odmien za poskytnuté služby.

Vzhľadom na uvedené vám tak odporúčame sa obrátiť na advokáta v tejto oblasti, ktorý vám ušetrí nielen nervy a čas ale aj ďalšie finančné prostriedky, ktoré by ste museli vynaložiť na odstránenie prípadných problémov.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

  • Právne poradenstvo pri založení novej s.r.o.
  • Vypracovanie potrebných dokumentov pre založenie a vznik spoločnosti s.r.o.
  • Realizácia úkonov týkajúcich sa registrácie novej spoločnosti s.r.o.
  • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.