založenie občianskeho združenia

Založenie občianskeho združenia – ako na to 2024

4.2/5 - (4 votes)

Úvod

Založenie občianskeho združenia je vhodné riešiť v prípade, ak sa chcete venovať verejnoprospešným činnostiam alebo určitému hobby (napr. v podobe modelárstva či športu).

V prípade, ak chcete občianske združenie, poďme sa spoločne pozrieť na to ako založiť občianske združenie.

Čo je občianske združenie?

Občianske združenie je v právnom zmysle právnická osoba združujúca svojich členov, ktorými môžu byť tak fyzické osoby ako aj právnické osoby.

Občianske združenie svoju právnu subjektivitu, čo znamená, že môže konať vo vlastnom mene (uzatvárať rôzne zmluvy, nadobúdať majetok a ďalej s ním disponovať, prijímať dary alebo zamestnávať zamestnancov…) a zároveň nesie aj zodpovednosť za svoje konanie (môže dostať sankciu v prípade porušenia zákona, môže byť žalovaný v súdnom spore…..)

Činnosť občianskeho združenia je väčšinou zameraná na uplatňovanie záujmov jej členov, to však nevylučuje ani verejnoprospešné aktivity združenia. Občianske združenia majú v súčasnosti rôznorodé zamerania – šport, hobby, vzdelávanie, pomoc druhým a podobne.

Viete, že:

Občianske združenia nie vždy používajú označenie “združenie”. Vo svojom názve môžu využiť spolok, spoločnosť, klub, zväz alebo iné.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri založení/registrácii občianskeho združenia
 • Vypracovanie dokumentácie potrebnej na založenie a vznik občianskeho združenia
 • Vybavenie podnikateľského oprávnenia pre občianske združenie
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Vznik a registrácia občianskeho združenia?

Na založenie občianskeho združenia zákon vyžaduje vytvorenie tzv. prípravný výbor. Tento výbor musí byť zložený  z najmenej troch osôb, z ktorých aspoň jedna musí mať minimálne 18 rokov.

Prípravný výbor je povinný pre založenie občianskeho združenia vypracovať stanovy občianskeho združenia a návrh na jeho registráciu.

Upozornenie:

Členmi prípravného výboru musia byť len občania SR, avšak ďalšími členmi občianskeho združenia môžu byť aj občania iných štátov.

Založenie občianskeho združenia je viazané na registráciu, ktorú vykoná Ministerstvo vnútra SR.  Občianske združenia vzniká dňom registrácie.

Ministerstvo vnútra SR má v zmysle zákona povinnosť zaregistrovať každé občianske združenie, ktoré je v súlade so zákonom a súčasne predložilo kompletné stanovy občianskeho združenia. Zákon teda neumožňuje ministerstvo, aby toto rozhodovalo o registrácii občianskych združení podľa vlastnej úvahy.

Listiny potrebné na registráciu nášho združenia boli vypracované kvalitne a rýchlo. Ďakujem za pomoc.Mária D.

Dokumenty potrebné na založenie občianskeho združenia

Ako bolo už vyššie spomenuté prípravný výbor za účelom založenia občianskeho združenia musí vyhotoviť stanovy občianskeho združenia a návrh na registráciu.

Stanovy občianskeho združenia

Stanovy občianskeho združenia predstavujú najdôležitejší a kľúčový dokument každého občianskeho združenia, pretože upravuje všetky základné a zákonom vyžadované skutočnosti.

Upozornenie:

Na založenie občianskeho združenia je možné použiť aj vzor stanov, ktoré môžete nájsť na internete, a to dokonca aj priamo na stránke Ministerstva vnútra SR.

Tu si vás však dovolíme upozorniť, že svojpomocné vypracovanie stanov občianskeho združenia nemusí byť vždy to správne riešenie.

Vzory, ktoré nájdete na internete veľakrát sú zjednodušené a nemusia absolútne spĺňať vaše požiadavky pre založenie občianskeho združenia.

Preto je vhodné, aby ste si dali vypracovať potrebné dokumenty u advokáta.

Stanovy občianskeho združenia v zmysle zákona musia obsahovať nasledovné:

 • názov a sídlo združenia,
 • cieľ činnosti,
 • orgány združenia a spôsob ich ustanovovania,
 • určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia,
 • ustanovenia o organizačných jednotkách, ak búd zriadené vrátane spôsobu ich konania,
 • zásady hospodárenia.

Neodmysliteľnou súčasťou stanov by mala byť aj úprava práv a povinností jednotlivých členov občianskeho združenia.

Názov a sídlo združenia

V zásade platí, že dve občianske združenia nemôžu mať rovnaký názov. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité, aby ste vybrali taký názov, ktorý nie je zhodný s názvom už zaregistrovaného občianskeho združenia.

Taktiež je potrebné dbať na to, že občianske združenie nemôže mať rovnaký názov ako iná už existujúca právnická osoba.

Tip:

Pre overenie názvu občianskeho združenia môžete využiť register občianskych združení.

Názov občianskeho združenia by mal byť v slovenskom jazyku, pretože ministerstvo častokrát nepovolí registráciu združenia s cudzojazyčným názvom.

Sídlom združenia musí byť presná adresa (názov ulice, mesto a PSČ).

Cieľ činnosti

Čo bude cieľom činnosti občianskeho združenia, je na vlastnom zvážení prípravného výboru. Zákon neupravuje cieľ činnosti, v praxi však môže isť napr. o rozvoj športovej činnosti, vzdelávania alebo iné aktivity.

Zákon však upravuje, čo nemôže byť cieľom občianskeho združenia:

 • popieranie alebo obmedzovanie osobných, politických alebo iných práva občanov pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie, roznecovať nenávisť a neznášanlivosť z týchto dôvodov, podporovať násilie alebo inak porušovať ústavu a zákony,
 • dosahovanie svojich cieľov spôsobmi, ktoré sú v rozpore s ústavou a zákonmi,
 • vznik ozbrojených zložiek alebo spájanie sa s ozbrojenými zložkami; za také sa nepovažujú združenia, ktorých členovia držia alebo používajú strelné zbrane na športové účely.

Orgány združenia a spôsob ich ustanovovania

Zákon ponecháva na rozhodnutí členov občianskeho združenia aké orgány vytvorí, ako ich pomenuje a aký bude spôsob ich voľby a ustanovovania.

Prax však vytvorila dva rôzne druhy občianskeho združenia.

V prvom prípade existuje jedna dominantná zložka (predsedníctvo, zhromaždenie, predseda, rada), ktorá zároveň disponuje aj rozhodovacou právomocou. V druhom prípade, v rámci občianskeho združenia nie je vytvorená žiadna dominantná zložka, ktorá by mala osobitnú právomoc ale o podstatných veciach občianskeho združenia rozhodujú všetci členovia.

Je potrebné si uvedomiť, že oba tieto druhy majú svoje opodstatnenie ako aj výhody ale aj nevýhody.

Určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia

Občianske združenie koná vo vlastnom mene určitým spôsobom. Túto skutočnosť zabezpečuje či už jedna alebo viacero osôb samostatne alebo spoločne. Najčastejšie sa zriaďuje funkcia predsedu združenia a prípadne ďalších členov predsedníctva. Títo následne môžu konať v mene združenia samostatne alebo spoločne.

Organizačné jednotky

Občianske združenie za účelom svojej činnosti môže vytvoriť organizačné jednotky – pobočky. Ich počet zákon neurčuje a ani neobmedzuje. V prípade ich zriadenia stanovy musia jednoznačne určiť vzťahy a vzájomné kompetencie medzi jednotlivými organizačnými jednotkami navzájom a ako aj vo vzťahu k centru občianskeho združenia.

Zásady hospodárenia

Každé stanovy občianskeho združenia musia povinne obsahovať zásady hospodárenia občianskeho združenia. Zákon ich však bližšie nešpecifikuje.

Z povahy je však zrejmé, že pôjde o pravidlá týkajúce sa nakladania s majetkom združenia, príjmami a výdavkami a iných ekonomických záležitostí.

Práva a povinnosti členov

Vymedzenie práv a povinností členov občianskeho združenia je na vlastnej úvahe. Z povahy veci je však vhodné upraviť, čo môžu a nemôžu členovia robiť a ako sa majú medzi sebou vzájomne správať.

Návrh na registráciu

Prípravný výbor musí na založenie občianskeho združenia vypracovať aj návrh na jeho registráciu, ktorý adresuje Ministerstvu vnútra SR.

Návrh na registráciu občianskeho združenia musí v zmysle zákona obsahovať:

 • identifikačné údaje členov prípravného výboru,
 • kto je splnomocnencom,
 • identifikačné údaje občianskeho združenia,
 • údaje o štatutárnom orgáne združenia alebo členoch štatutárneho orgánu združenia
 • podpisy členov prípravného výboru.

K návrhu sa prikladajú stanovy občianskeho združenia a potvrdenie o zaplatení správneho poplatku vo výške 66,- EUR.

Dodané stanovy boli šité na mieru. Nešlo o žiadny prepísaný vzor, čo ma potešilo.Anton K.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri založení/registrácii občianskeho združenia
 • Vypracovanie dokumentácie potrebnej na založenie a vznik občianskeho združenia
 • Vybavenie podnikateľského oprávnenia pre občianske združenie
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Registračné konanie pred MV SR

Príslušným orgánom na registráciu – založenie občianskeho združenia je Ministerstvo vnútra SR.

Konanie o registrácii občianskeho združenia sa začína dňom doručenia bezvadného návrhu na jeho registráciu spolu so stanovami občianskeho združenia a potvrdením o zaplatení súdneho poplatku. O tomto dni Ministerstvo vnútra SR bezodkladne informuje splnomocnenca prípravného výboru.

Ak návrh nemá náležitosti podľa § 6 ods. 2 až 4 zákona (alebo ak sú údaje v ňom neúplné alebo nepresné), Ministerstvo vnútra SR na to prípravný výbor do 15 dní od doručenia návrhu, upozorní s tým, že dokiaľ tieto vady nebudú odstránené, konanie o registrácii sa nezačne.

Pokiaľ Ministerstvo vnútra SR nezistí dôvod na odmietnutie registrácie, vykoná do 15 dní od začatia konania registráciu a v tejto lehote zašle splnomocnencovi prípravného výboru jedno vyhotovenie stanov, na ktorom vyznačí deň registrácie, ktorým je deň odoslania. O registrácii sa nevydáva rozhodnutie v správnom konaní.

Tip:

O registrácii občianskeho združenia Ministerstvo vnútra SR nevydáva žiadne rozhodnutie v správnom konaní.

Pokiaľ vám nebude doručené jedno vyhotovenie stanov občianskeho združenia opatrené doložkou registrácie, úspešnú registráciu občianskeho združenia si viete overiť cez register občianskych združení.

Ministerstvo vnútra SR nevykoná registráciu občianskeho združenia, ak sú dané nasledovné zákonné dôvody:

 • ide o politickú stranu, politické hnutie, cirkev, náboženskú spoločnosť,
 • občianske združenie by malo zabezpečovať výkon práva poľovníctva,
 • občianske združenie by malo zabezpečovať zárobkovú činnosť alebo by malo byť zriadené na zabezpečenie riadneho výkonu určitých povolaní,
 • stanovy neobsahujú potrebné náležitosti,
 • občianske združenie by malo vykonávať funkciu štátneho orgánu alebo riadiť štátny orgán,
 • občianske združenie predstavuje nedovolené združenie – a) ktorých cieľom je popierať alebo obmedzovať osobné, politické alebo iné práva občanov pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie, roznecovať nenávisť a neznášanlivosť z týchto dôvodov, podporovať násilie alebo inak porušovať ústavu a zákony; b) ktoré sledujú dosahovanie svojich cieľov spôsobmi, ktoré sú v rozpore s ústavou a zákonmi; c) ozbrojené alebo s ozbrojenými zložkami; za také sa nepovažujú združenia, ktorých členovia držia alebo používajú strelné zbrane na športové účely.

O odmietnutí registrácie rozhodne Ministerstvo vnútra SR do 15 dní odo dňa začatia konania. Rozhodnutie doručí splnomocnencovi prípravného výboru. Proti rozhodnutiu o odmietnutí registrácie nemožno podať rozklad.

Ministerstvo vnútra SR následne oznámi registráciu – založenie občianskeho združenia Štatistickému úradu Slovenskej republiky, ktorý pridelí združeniu identifikačné číslo (IČO).

Upozornenie:

Občianske združenie po jeho založení/registrácia je taktiež potrebné registrovať na príslušnom daňovom úrade.

Podnikanie a občianske združenie

V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že hlavným cieľom a účelom občianskeho združenie nie je výkon podnikania. Aj napriek tomu občianske združenie môže vykonávať podnikateľskú činnosť na základe osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Nezabudnite však na to, že občianske združenie by malo podnikať len za účelom podpory a dosahovania jeho primárnych cieľov.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri založení/registrácii občianskeho združenia
 • Vypracovanie dokumentácie potrebnej na založenie a vznik občianskeho združenia
 • Vybavenie podnikateľského oprávnenia pre občianske združenie
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.