Zmena trvalého pobytu v katastri

Zmluva o prevode obchodného podielu – 2024

5/5 - (1 vote)

Úvod

Zmluva o prevode obchodného podielu – Prevod obchodného podielu v spoločnosti s.r.o. predstavuje jednu z najčastejších zmien, ktorá sa realizuje pri už existujúcich spoločnostiach s ručením obmedzeným – s.r.o.

Z titulu prevodu obchodného podielu v s.r.o. na základe uzatvorenej zmluvy o prevode obchodného podielu zjednodušene povedané dochádza k zmene v osobe spoločníka tejto spoločnosti, t. j. vlastníka tejto spoločnosti.

Poďme sa teda spoločne bližšie pozrieť na problematiku zmluvy o prevode obchodného podielu v spoločnosti s.r.o. v tomto článku.

Obchodný podiel v spoločnosti s.r.o. – všeobecne

Problematika prevodu obchodného podielu v s.r.o. je upravená v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov.

Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka s.r.o. a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.

Každý spoločník môže mať iba jeden obchodný podiel v spoločnosti s.r.o. Pokiaľ sa spoločník zúčastňuje ďalším vkladom, zvyšuje sa jeho obchodný podiel v pomere zodpovedajúcom výške ďalšieho vkladu.

Za určitých zákonom daných podmienok je možné, aby jeden obchodný podiel v spoločnosti s.r.o. bol vo vlastníctve viacerých osôb súčasne.

Viete, že:

Minimálna výška spoločníka v spoločnosti s.r.o. je zákonom daná na sumu vo výške 750,- EUR.

Čítaj aj

Prevod obchodného podielu – postup

Ako na prevod obchodného podielu v s.r.o. nájdeš v tomto článku.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri prevode obchodného podielu v s.r.o.
 • Prevod obchodného podielu v s.r.o. vrátane realizácie zmeny v ORSR – 280,- EUR vrátane súdneho poplatku
 • Zabezpečenie iných zmien v s.r.o. vrátane realizácie zmeny v ORSR – od 170,- EUR vrátane súdneho poplatku
 • Kontrola zmlúv o prevode obchodného podielu
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Prevod obchodného podielu v spoločnosti s.r.o.

So súhlasom valného zhromaždenia môže spoločník v spoločnosti s.r.o. zmluvou o prevode obchodného podielu previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.

Spoločník môže previesť svoj obchodný podiel na inú osobu, ak to spoločenská zmluva pripúšťa. Spoločenská zmluva môže určiť, že na prevod obchodného podielu na inú osobu sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia.

Upozornenie:

Spoločník nemôže previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo inú osobu,

(i) ak sa voči spoločnosti vedie konanie o jej zrušení,

(ii) ak je spoločnosť zrušená súdom alebo na základe rozhodnutia súdu, alebo

(iii) ak voči spoločnosti pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie.

Spoločník nemôže previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo inú osobu aj vtedy, ak je ako povinný vedený v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona.

Ustanovenia Obchodného zákonníka upravujúce prevod obchodného podielu majú dispozitívny charakter, čo v praxi znamená, možnosť spoločníkov dohodnúť sa na úplne odlišnej právnej úprave prevodu obchodného podielu. Zákon tu spoločníkom ponecháva do istej miery voľnú ruku.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri prevode obchodného podielu v s.r.o.
 • Prevod obchodného podielu v s.r.o. vrátane realizácie zmeny v ORSR – 280,- EUR vrátane súdneho poplatku
 • Zabezpečenie iných zmien v s.r.o. vrátane realizácie zmeny v ORSR – od 170,- EUR vrátane súdneho poplatku
 • Kontrola zmlúv o prevode obchodného podielu
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Pozri aj

Cenník služieb – zmeny v s.r.o.

Máte záujem o realizáciu zmien v s.r.o. v obchodnom registri SR?

Zmluva o prevode obchodného podielu – náležitosti

Zmluva o prevode obchodného podielu musí mať písomnú formu a podpisy oboch zmluvných strán (prevodca a nadobúdateľ) na tejto zmluve sa musia úradne osvedčiť.

Nadobúdateľ, ktorý nie je spoločníkom, v nej musí vyhlásiť, že pristupuje k spoločenskej zmluve, prípadne stanovám, ak boli prijaté. Prevodca ručí za splácanie vkladu nadobúdateľom tohto podielu.

Medzi základné náležitosti zmluvy o prevode obchodného podielu v spoločnosti s.r.o. patria nasledovné:

 • 1. Identifikačné údaje prevodcu obchodného podielu
 • 2. Identifikačné údaje nadobúdateľa obchodného podielu
 • 3. Špecifikácia spoločnosti s.r.o., v rámci ktorej dochádza k prevodu obchodného podielu
 • 4. Určenie výšky prevádzaného obchodného podielu a rozsah jeho splatenia
 • 5. Výška odplaty za prevod obchodného podielu a spôsob jej úhrady
 • 6. Vyhlásenie nadobúdateľa, ktorý nie je spoločníkom, že pristupuje k spoločenskej zmluve, resp. k stanovám, ak tieto boli prijaté
 • 7. Miesto a dátum uzatvorenia zmluvy o prevode obchodného podielu
 • 8. Podpisy zmluvných strán (prevodca a nadobúdateľ) – úradne osvedčené notárom alebo na matrike.
Upozornenie:

Nadobudnúť obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným prevodom nemôže osoba, ktorá je ako povinný vedená v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona; uvedené platí rovnako bez ohľadu na skutočnosť, či nadobúdateľom obchodného podielu má byť iný spoločník spoločnosti alebo iná osoba.

Účinnosť prevodu obchodného podielu

Účinky prevodu obchodného podielu nastávajú voči spoločnosti odo dňa doručenia zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti, ak nenastanú až s neskoršou účinnosťou zmluvy, nie však skôr, ako valné zhromaždenie vysloví súhlas s prevodom obchodného podielu, ak sa podľa zákona alebo spoločenskej zmluvy súhlas valného zhromaždenia na prevod obchodného podielu vyžaduje.

Zápis prevodu obchodného podielu v spoločnosti s.r.o do obchodného registra SR bude mať tak len deklaratórny účinok.

Záver

Zmluva o prevode obchodného podielu v spoločnosti s.r.o. predstavuje jeden z dôležitých dokumentov, ktorý je potrebné vyhotoviť pri realizácii tejto zmeny v obchodnom registri SR.

Okrem tejto zmluvy je nutné vypracovať aj iné dokumenty, ktoré sa prikladajú povinne v zmysle zákona k návrhu na zápis zmien údajov v obchodnom registri SR.

S ohľadom na uvedené odporúčame tak túto vec ponechať na skúseného advokáta, ktorý Vám zabezpečený prevod obchodného podielu v spoločnosti s.r.o. tak, aby ste s tým mali čo najmenej administratívnych úkonov a nestratili váš drahocenný čas, ktorý môžete vynaložiť na iné potrebné záležitosti.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri prevode obchodného podielu v s.r.o.
 • Prevod obchodného podielu v s.r.o. vrátane realizácie zmeny v ORSR – 280,- EUR vrátane súdneho poplatku
 • Zabezpečenie iných zmien v s.r.o. vrátane realizácie zmeny v ORSR – od 170,- EUR vrátane súdneho poplatku
 • Kontrola zmlúv o prevode obchodného podielu
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.