Dedenie zo zákona

Rate this post

Úvod

Ľudský život so sebou prináša nielen pozitívne situácie ale občas aj negatívne situácie, ktoré musíme riešiť. Jednou z takýchto situácii je aj úmrtie rodinného príslušníka, s ktorou je spojené dedičské konanie.

Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa.

Príslušná matrika po úmrtí poručiteľa oznámi jeho úmrtie súdu, ktorý ustanoví notára. V rámci dedičského konania súdom ustanovený notár v prvom rade zistí, či poručiteľ nezanechal nejaký závet, zistí okruh možných dedičov ako aj samotný majetok (aktíva a pasíva) poručiteľa. Následne po prejednaní veci rozdelí dedičstvo – majetok poručiteľa medzi jeho potomkov v zmysle príslušných ustanovení zákona.

V prípade, ak aj vy ste momentálne účastníkom dedičského konania alebo ešte sa ním len stanete a chcete vedieť viac o dedení zo zákona, tento článok je určený práve vám.

Dedenie zo zákona

Občiansky zákonník upravuje dva základné spôsoby dedenia, a to (i) dedenie zo závetu a (ii) dedenie zo zákona.

Upozornenie:

Dedenie zo závetu má vždy prednosť pred dedením zo zákona, keďže závet obsahuje poslednú vôľu poručiteľa, ktorá predstavuje spôsob naloženia s jeho dedičstvom po jeho smrti.

 K dedeniu zo zákona dochádza v nasledovných prípadoch:

  • => poručiteľ pre prípad svojej smrti nenechal žiadny závet,
  • => poručiteľ síce zanechal závet, avšak opomenul v ňom tzv. neopomenuteľných dedičov,
  • => poručiteľ síce zanechal závet, avšak jeho predmetom nebolo rozdelenie celého majetku poručiteľa,
  • => ustanovený dedič bude v čase smrti poručiteľa nespôsobilým dediť, odmietne dedičstvo alebo zomrie skôr ako poručiteľ.
Viete, že:

Za tzv. neopomenuteľných dedičov zákon považuje potomkov poručiteľa.

Maloletí potomkovia musia dostať z dedičstva po poručiteľovi aspoň toľko, koľko predstavuje ich dedičský podiel zo zákonaplnoletí potomkovia musia dostať z dedičstva po poručiteľovi aspoň toľko, koľko by predstavovala polovica ich podielu, keby malo dôjsť k dedeniu zo zákona.

Dedičské skupiny

Zákon rozoznáva pri dedení 4 dedičské skupiny, pričom platí pravidlo, že najskôr dedia najbližšie osoby a až potom vzdialenejšie osoby.

I. dedičská skupina

Do prvej dedičskej skupiny patria poručiteľove deti a jeho manžel, pričom každý z nich dedí rovnakým dielom.

V prípade, ak nededí niektoré poručiteľove dieťa, nadobúdajú jeho podiel z dedičstva jeho deti, a to rovným dielom. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomkovia.

Viete, že:

Za poručiteľove deti sa považujú aj deti narodené mimo manželstva, deti osvojené poručiteľom a rovnako aj deti, ktoré síce v čase smrti poručiteľa sa ešte nenarodili, ale je predpoklad, že sa narodia živé.

V súvislosti s manželom poručiteľa zákon vyžaduje, aby toto manželstvo v čase poručiteľov smrti existovalo. Z uvedeného vyplýva, že dedičom nemôže byť bývalý manžel poručiteľa.

Ak poručiteľ nemal manžela a mal v čase svojej smrti iba potomkov, celé dedičstvo sa rozdelí medzi týchto potomkov. Ak však poručiteľ nemal potomkov a mal iba manžela, nastupuje namiesto prvej dedičskej skupiny druhá dedičská skupina.

II. dedičská skupina

Do druhej dedičskej skupiny patria manžel poručiteľa, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu 1 roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa (ďalej len „spolužijúce osoby“).

V rámci druhej dedičskej skupiny platí pravidlo, že všetci dedičia dedia rovnakým dielom.

Viete, že:

Manžel poručiteľa v rámci druhej dedičskej skupiny vždy dedí najmenej polovicu dedičstva.

Ak v druhej dedičskej skupine niet ďalších zákonných dedičov, celé dedičstvo pripadne manželovi poručiteľa.

III. dedičská skupina

Dedičia z tretej dedičskej skupiny nastupujú v prípade, ak poručiteľ nemal manžela a nebudú zároveň dediť ani rodičia poručiteľa.

V tretej dedičskej skupine dedia rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a spolužijúce osoby.

Viete, že:

Za poručiteľových súrodencov sa budú považovať aj súrodenci s aspoň jedným spoločným rodičom.

Za súrodenca sa považuje aj súrodenec, ktorý bol osvojený.

V prípade, ak niektorý z poručiteľových súrodencov nededí, do úvahy prichádzajú ich deti, ktoré dedia rovnakým dielom.

IV. dedičská skupina

V prípade, ak nededí žiadny dedič z tretej dedičskej skupiny, prichádzajú na rad dedičia zo štvrtej dedičskej skupiny.

Do štvrtej dedičskej skupiny patria prarodičia poručiteľa, ktorí dedia rovnakým dielom.

V prípade, ak prarodičov poručiteľa niet, na ich miesto nastupujú ich deti, ktoré opäť dedia poručiteľove dedičstvo rovnakým dielom.

Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.