nakladna cestna doprava

Nákladná cestná doprava nad 3,5 t – povolenie 2024

4.4/5 - (8 votes)

Úvod

Nákladná cestná doprava nad 3,5 t je odplatné poskytovanie dopravných služieb verejnosti cestnými motorovými vozidlami, ktoré sú na tento účel typovo schválené. Tento druh podnikania si vyžaduje osobitné povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy od príslušného správneho orgánu.

Pozor:

Podnikanie v oblasti vnútroštátnej alebo medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy nad 3,5 t nie je možné vykonávať na základe živnostenského oprávnenia.

Preto nie je ho možné vybaviť na príslušnom živnostenskom úrade. Tento úrad vydáva osvedčenia na nákladnú cestnú dopravu vykonávanú vozidlami len do 3,5 t.

Pokiaľ ste sa však rozhodli pre podnikanie – nákladná cestná doprava nad 3,5 t, musíte splniť špecifické podmienky potrebné na získanie oprávnenia pre nákladnú dopravu – povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy a licencie Spoločenstva.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri vybavení povolenia na prevádzkovanie CND nad 3,5 t
 • Založenie dopravnej spoločnosti nad 3,5t len za 910,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • Vybavenie povolenia na výkon vnútroštátnej/medzinárodne nákladnej cestnej dopravy nad 3,5t pre existujúcu s.r.o. len za 600,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • Zastupovanie klienta v správnom konaní pred úradom vo veci udelenia nákladnej licencie
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

V nasledujúcom texte vám poskytneme všetky nevyhnutné informácie pre podnikanie vo forme – nákladná cestná doprava nad 3,5 t, ktoré oceníte pri vybavovaní povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy.

Formy dopravnej spoločnosti

Obchodná spoločnosť – spoločnosť s ručením obmedzeným

Najjednoduchší a najefektívnejší spôsob podnikania, ktorý vám zabezpečuje aj väčšiu právnu istotu v nákladnej doprave je založenie spoločnosti s.r.o. Zakladateľské dokumenty však musia spĺňať všetky legislatívne podmienky potrebné na vydanie povolenia a licencie na dopravu.

Výhodou podnikania cez s.r.o. je aj to, že neručíte celým svojim majetkom a preukazovanie finančnej spôsobilosti pri novozaloženej spoločnosti zabezpečujete len prostredníctvom inštitútu základného imania.

Podmienky pre získanie povolenia  Nákladná cestná doprava nad 3,5t

Ako už sme vyššie spomenuli, na získanie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy musíte splniť isté podmienky, ktoré si spoločne preberieme v nasledujúcej časti.

Nasledujúci text je prispôsobený situácii, kedy o predmetné povolenie žiadate pre svoju spoločnosť s.r.o.

Existencia spoločnosti 

V prvom rade musíte vlastniť novozaloženú alebo už dlhšie existujúcu spoločnosť, ktorá musí byť riadne zaregistrovaná v Obchodnom registri SR.

Vek a bezúhonnosť príslušných osôb

Všeobecnou požiadavkou na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy je vek najmenej 21 rokov. Ak prevádzkovateľom cestnej dopravy je spoločnosť s.r.o., túto požiadavku musia spĺňať všetci jej konatelia ako aj ustanovený vedúci dopravy.

Ďalšou nevyhnutnou všeobecnou podmienkou je bezúhonnosť týchto osôb, ktorá sa preukazuje výpisom z registra trestov.

„Za bezúhonného na účely výkonu funkcie štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu alebo vedúceho dopravy sa nepovažuje ani ten, kto bol v súvislosti s riadením podniku alebo s výkonom funkcie vedúceho dopravy právoplatne postihnutý za závažný správny delikt podľa osobitného predpisu21) a v kategóriách a druhoch porušení určených Európskou komisiou. Strata bezúhonnosti sa uvádza vo vnútroštátnom elektronickom registri prevádzkovateľov cestnej dopravy (ďalej len „register prevádzkovateľov“). Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy, ktorý stratil bezúhonnosť sa považuje za neplatné. Ten, kto stratil bezúhonnosť a chce vykonávať funkciu vedúceho dopravy, je povinný absolvovať skúšku pred skúšobnou komisiou, a to najskôr tri roky po tom čo stratil bezúhonnosť. Pre tento prípad neplatia výnimky uvedené v odseku 7 ohľadom oslobodenia od skúšky.“

Pozor:

Výpis z registra trestov konateľov spoločnosti a vedúceho dopravy nesmie byť starší viac ako 3 mesiace.

Finančná spoľahlivosť

Na to, aby spoločnosť s.r.o. mohla vykonávať nákladnú cestnú dopravu nad 3,5 t musí vykázať určitú finančnú spoľahlivosť. Spôsob preukazovania finančnej spoľahlivosti závisí od veku danej spoločnosti.

Spoločnosť s.r.o. mladšia ako 15 mesiacov – pri takejto spoločnosti sa finančná spoľahlivosť preukazuje cez základné imanie spoločnosti, ktoré vyplýva z výpisu spoločnosti z obchodného registra.

Spoločnosť s.r.o. staršia ako 15 mesiacov – pri takejto spoločnosti sa finančná spoľahlivosť preukazuje už tažšie, a to cez vlastné imanie spoločnosti na základe účtovnej závierky overenej auditorom alebo inou oprávnenou osobou.

Tip:

Keďže niektorí už existujúci podnikatelia majú problém s preukázaním finančnej spoľahlivosti prostredníctvom vlastného imania, v týchto prípadoch odporúčame založiť novú spoločnosť a  nastaviť výšku základného imania podľa požadovaného počtu vozidiel.

Výška imania = počet vozidiel

Od výšky imania spoločnosti závisí aj počet vozidiel, ktorými môžete disponovať v rámci nákladnej cestnej dopravy nad 3,5 t. Na prvé nákladné vozidlo musíte preukázať sumu vo výške 9.000,- EUR a potom za každé ďalšie nákladné vozidlo sumu vo výške 5.000,- EUR.

Dopravca – žiadateľ môže preukázať finančnú spoľahlivosť okrem základného/vlastného imania aj týmito spôsobmi:

 1. ⇒ Preukázanie poistenia zodpovednosti za škodu. K zmluve sa dokladá aj doklad o úhrade tohto poistenia.
 2. ⇒ Potvrdením o bankovej záruke zo strany banky dopravcu.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri vybavení povolenia na prevádzkovanie CND nad 3,5 t
 • Založenie dopravnej spoločnosti nad 3,5t len za 910,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • Vybavenie povolenia na výkon vnútroštátnej/medzinárodne nákladnej cestnej dopravy nad 3,5t pre existujúcu s.r.o. len za 600,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • Zastupovanie klienta v správnom konaní pred úradom vo veci udelenia nákladnej licencie
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Odborná spôsobilosť – vedúci dopravy

Na vykonávanie nákladnej cestnej dopravy musíte okrem finančnej spoľahlivosti preukázať aj odbornú spôsobilosť za účelom získania povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy. Táto spôsobilosť sa preukazuje prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je v postavení tzv. vedúceho dopravy.

Za vedúceho dopravy môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá je:

 • spoločníkom spoločnosti /min. obchodný podiel vo výške 15%/,
 • konateľom spoločnosti alebo
 • zamestnancom.

Vedúci dopravy musí taktiež disponovať osvedčením o odbornej spôsobilosti. V prípade, ak toto osvedčenie nemá, môže vykonať skúšku z príslušných predmetov pred skúšobnou komisiou.

Prevádzkovateľ cestnej dopravy musí vymenovať aspoň jedného vedúceho dopravy, ktorý spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu, a to:

 • je bezúhonný,
 • skutočne a sústavne riadi dopravné činnosti podniku,
 • je skutočne spojený s podnikom, napríklad ako zamestnanec, riaditeľ, vlastník alebo akcionár, alebo tým, že ho spravuje, alebo ak je podnik fyzická osoba, je touto osobou, a
 • má bydlisko v členskom štáte.
Pozor:

Prevádzkovateľ cestnej dopravy, ktorý prevádzkuje osobnú dopravu aj nákladnú dopravu, musí mať najmenej jedného vedúceho dopravy samostatne pre každú z nich; to neplatí, ak vedúci dopravy má osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre oba druhy cestnej dopravy.

Viete, že:

Vedúci dopravy môže riadiť dopravné činnosti najviac v štyroch rozličných podnikoch s vozidlovým parkom, v ktorom je spolu najviac 50 vozidiel; toto obmedzenie počtu vozidiel sa nevzťahuje na vedúceho dopravy, ktorý je skutočne spojený s podnikom a riadi iba jeden podnik.

Typ vozidiel a preukázanie oprávnenia ich užívať

Nákladné vozidlá musia v prvom rade spĺňať všetky potrebné normy, ktoré sa vyžadujú pre výkon nákladnej cestnej dopravy.

Nákladné vozidlo musí:

 • byť na účel tejto dopravy typovo schválené,
 • spĺňať podmienky kladené na jeho technický stav overované prostredníctvom STK a EK.

Ak by ste chceli vykonávať aj prepravu nebezpečných vecí podľa dohody ADR, ktorou je Slovenská republika viazaná, je nutné, aby ste získali osobitné povolenie na prestavbu nákladného vozidla na prepravu nebezpečných vecí. Táto prestavba musí byť rovnako schválená po jej vykonaní.

Pozor:

Nákladné vozidlá na účely získania dopravnej licencie musia byť registrované v Slovenskej republike.

Zároveň je potrebné, aby ste dostatočne preukázali oprávnenie na využívanie týchto nákladných vozidiel. Takéto oprávnenie viete preukázať nasledovne:

 • prostredníctvom vlastníckeho práva na základe kúpnych zmlúv,
 • prostredníctvom nájomného práva na základe nájomnej zmluvy,
 • predložením leasingových zmlúv.
Pozor:

Spolu s vyššie uvedenými dokumentmi nezabudnite predložiť aj kópie technických preukazov príslušných nákladných vozidiel.

Pozor:

Na vydanie potrebného povolenia musíte preukázať aj to, že máte k dispozícii návesy k nákladným vozidlám. Je dané pravidlo, že pre každé ohlasované nákladné vozidlo je potrebná mať jeden náves.

Skutočné a stabilné miesto usadenia

Za skutočné a stabilné miesto usadenia sa považuje  sídlo dopravnej spoločnosti v Slovenskej republike zapísané v obchodnom registri po celý čas výkonu povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy.

Zároveň vedenie dopravnej spoločnosti musí s potrebným personálom a dokladmi o prevádzkovaní cestnej dopravy sídliť na území Slovenskej republiky.

Technická základňa dopravnej spoločnosti

Technická základňa predstavuje priestor, v ktorom je možné parkovať a vykonávať údržbu nákladných vozidiel dopravnej spoločnosti. Aj technická základná sa musí nachádzať na územi Slovenskej republiky.

V praxi je potrebné, aby ste zabezpečili priestor minimálne o rozlohe 60 m2 na každé jedno nákladné vozidlo. Ideálny je pozemok, ktorý je svojím charakterom dvor, parkovisko alebo zastavané plochy a nádvoria. Absolútne nevhodné sú pozemky klasifikované ako záhrady, polia, lúky a trvale trávne porasty.

Prepravný poriadok

V súvislosti s udelením povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy musíte predložiť aj prepravný poriadok, ktorý bude spĺňať všetky formálne a materiálne zákonné podmienky.

Viete, že:

Prepravný poriadok dopravnej spoločnosti je dokument, ktorý obsahuje všetky zákonom vyžadované prepravné podmienky dopravcu potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy s objednávateľom prepravy.

Licencia SpoločenstvaNákladná cestná doprava nad 3,5t

V prípade, ak by ste chceli vykonávať medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu na území Európskej únie, musíte požiadať príslušný úrad o vydanie nákladnej licencie Spoločenstva.

Pozor:

O licenciu Spoločenstva je možné požiadať až po vydaní povolenia na výkon vnútroštátnej nákladnej cestnej dopravy.

Správne poplatky

So získaním povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy alebo nákladnej licencie Spoločenstva je spojená aj poplatková povinnosť.

Správny poplatok za vydanie povolenia na vnútroštátnu nákladnú dopravu – 30,- EUR

Správny poplatok za vydanie  povolenia na medzinárodnú nákladnú dopravu – 20,- EUR.

Doba platnosti povolenia

Povolenie na vnútroštátnu/medzinárodnú nákladnú dopravu je platné 10 rokov.

Záver – Nákladná cestná doprava nad 3,5t

Ak ste sa rozhodli pre podnikanie v oblasti nákladnej cestnej dopravy a nevadí Vám pomerne náročné správne konanie, ktoré si vyžaduje obstaranie viacerých dokladov, môžete si potrebné nákladné povolania zaobstarať sami.

V opačnom prípade nás môžete kontaktovať.

Poradíme vám vo veci samej, vypracujeme pre vás všetky potrebné dokumenty, zabezpečíme všetky ďalšie potrebné potvrdenia a poskytneme vám právne zastupovanie v celom správnom konaní.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri vybavení povolenia na prevádzkovanie CND nad 3,5 t
 • Založenie dopravnej spoločnosti nad 3,5t len za 910,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • Vybavenie povolenia na výkon vnútroštátnej/medzinárodne nákladnej cestnej dopravy nad 3,5t pre existujúcu s.r.o. len za 600,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • Zastupovanie klienta v správnom konaní pred úradom vo veci udelenia nákladnej licencie
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.