Zmena obchodného mena s.r.o. – postup (2024)

5/5 - (1 vote)

Úvod

Zmena obchodného mena spoločnosti s.r.o. predstavuje jednu z veľmi častých zmien v obchodnom registri SR, ktoré sa vyskytnú počas existencie mnohých spoločností.

Zmena obchodného mena spoločnosti si vyžaduje uskutočniť niekoľko krokov, ktoré vedú až k úspešnému zápisu tejto zmeny pri spoločnosti s.r.o. v obchodnom registri SR. Ak chcete vedieť viac o zmene obchodného mena spoločnosti – s.r.o., neváhajte ďalej čítať tento článok.

Zmena obchodného mena spoločnosti v s.r.o. v 2 krokoch

Zmena obchodného mena spoločnosti s.r.o. si vyžaduje 2 kroky, ktoré musia byť splnené, aby táto zmena bola platná:

 • rozhodnutie spoločníkov spoločnosti o zmene obchodného mena spoločnosti s.r.o.
 • zápis zmeny obchodného mena spoločnosti s.r.o. do obchodného registra SR

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri zmene obchodného mena spoločnosti
 • Vypracovanie dokumentácie pre zmenu obchodného mena s.r.o. vrátane zápisu zmeny do ORSR – 240,- EUR vrátane súdneho poplatku
 • Vypracovanie dokumentácie pre iné zmeny v spoločnosti s.r.o. vrátane zápisu do ORSR – od 170,- EUR vrátane súdneho poplatku
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Rozhodnutie spoločníkov spoločnosti o zmene obchodného mena s.r.o.

K zmene obchodného mena spoločnosti s.r.o. dochádza na základe rozhodnutia spoločníkov spoločnosti. Toto rozhodnutie sa prijíma na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti alebo v prípade, ak spoločnosť má len jedného spoločníka, tak na základe rozhodnutia jediného spoločníka.

V uvedenom rozhodnutí, či už jediného spoločníka alebo valného zhromaždenia spoločnosti, musíte uviesť nové obchodného meno spoločnosti.

Podľa ustanovenia § 8 Obchodného zákonníka platí, že “Obchodným menom sa rozumie názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti.”

Podľa ustanovenia § 10 ods. 1 Obchodného zákonníka platí, že “Obchodné meno nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o predmete podnikania.”

Tip:

Obchodné meno spoločnosti, ktoré zvolíte, nemôže byť rovnaké a ani zameniteľné s obchodným meno spoločnosti, ktorá už je zapísaná v obchodnom registri SR.

Vzhľadom na dané Vám odporúčame preveriť si Vami zvolené obchodné meno spoločnosti formou lustrácie na internetovom portáli Obchodného registra SR.

Zápis zmeny obchodného mena s.r.o. do obchodného registra SR

Po vypracovaní všetkých potrebných dokumentov vo veci zmeny obchodného mena spoločnosti s.r.o., musíte ešte pristúpiť k podaniu návrhu na zápis zmien údajov pri spoločnosti v obchodnom registri SR.

Návrh sa podáva na registrový súd príslušný podľa sídla spoločnosti.

Tip:

Spoločnosť má podľa výpisu z obchodného registra SR registrované oficiálne sídlo v Prievidzi. Podľa zákona príslušným registrovým súdom je Okresný súd Trenčín.

Na tento súd je potrebné podať aj návrh na zápis zmeny obchodného mena s.r.o.

Spolu s návrhom musíte podať aj nasledovné dokumenty ako prílohy:

 • zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia, resp. rozhodnutie jediného spoločníka
 • zakladateľská listina, resp. spoločenská zmluva spoločnosti v úplnom znení
 • plnomocenstvo, ak návrh podáva za spoločnosť tretia osoba
Upozornenie:

Návrh na zápis zmien údajov v spoločnosti – zmena obchodného registra spoločnosti je možné podať výlučne len prostredníctvom elektronického formuláru.

Účinky zmeny obchodného mena spoločnosti s.r.o.

Zmena obchodného mena spoločnosti s.r.o. má tzv. konštitutívne účinky, čo sa prejavuje tým, že zmena obchodného mena spoločnosti je účinná až dňom zápisu tejto skutočnosti do obchodného registra SR.

Z uvedeného teda vyplýva, že nové obchodné meno spoločnosti môžete uvádzať na listinách obchodnej povahy až odo dňa, kedy táto skutočnosť bude zapísaná registrovým súdom v obchodnom registri.

Nezabudnite na daňový úrad

Po zmene obchodného mena spoločnosti s.r.o. v obchodnom registri nezabudnite túto skutočnosť (v lehote do 30 dní od kedy nastala) oznámiť aj príslušnému daňovému úradu a požiadať ho aj o výmenu osvedčení o príslušných registráciách (DIČ a IČ DPH).

Záver

Zmena obchodného mena spoločnosti s.r.o. je jedna z viacerých zmien, ktoré je možné vykonať v rámci Obchodného registra SR.

Vzhľadom na to, že ide o náročnejší nielen administratívny ale aj právny úkon, odporúčame Vám obrátiť sa na skúseného advokáta, ktorý Vám tento úkon zabezpečí na kľúč.

Vy sa tak môžete venovať iným pre vás podstatnejším veciam.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri zmene obchodného mena spoločnosti
 • Vypracovanie dokumentácie pre zmenu obchodného mena s.r.o. vrátane zápisu zmeny do ORSR – 240,- EUR vrátane súdneho poplatku
 • Vypracovanie dokumentácie pre iné zmeny v spoločnosti s.r.o. vrátane zápisu do ORSR – od 170,- EUR vrátane súdneho poplatku
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.