Zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva

Rate this post

Predstavte si nasledovnú situáciu.

Existuje nehnuteľnosť, ktorá je vo vlastníctve viacerých osôb – spoluvlastníkov. Po istej dobe sa začnú medzi týmito spoluvlastníkmi vyskytovať nezhody ohľadom ďalšieho užívania a hospodárenia so spoločnou nehnuteľnosťou. Pretrvávajúce nezhody vyvrcholia až do takej miery, že spoluvlastníci už nedokážu spoločne ďalej užívať nehnuteľnosť a chcú si svoje spoluvlastnícke práva k tejto nehnuteľnosti vzájomne vysporiadať.

Ak aj vy sa nachádzate v takejto situácii a hľadáte jej riešenie, tento článok je určený práve vám.

Účelom tohto článku je vám tak priblížiť základné zásady a spôsoby zrušenia a vysporiadania podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam.

Čo je podielové spoluvlastníctvo

Podielové spoluvlastníctvo je možné vo všeobecnosti charakterizovať ako vlastníctvo viacerých osôb k tej istej spoločnej veci, ktorá nie je reálne rozdelená.

Každý spoluvlastník disponuje svojím spoluvlastníckym podielom, ktorý vyjadreniu mieru, ako sa spoluvlastníci vzájomne podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci.

Príklad
Spoluvlastnícky podiel môže byť vyjadrený zlomkom (napr. 1/2) alebo percentom (napr. 50%).

V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • komplexné právne poradenstvo pri výbere najvhodnejšieho spôsobu vysporiadania podielového spoluvlastníctva,
 • mimosúdne rokovania s ostatnými spoluvlastníkmi za účelom dosiahnutia dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva vrátane jej vypracovania v súlade so zákonom,
 • vypracovanie a podanie žaloby o zrušenie a vyporiadania podielového spoluvlastníctva vrátane právneho zastúpenia v samotnom súdnom konaní až do právoplatného skončenia veci samej

Spôsoby zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva

Občiansky zákonník rozlišuje dva spôsoby zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva k spoločnej veci, a to:

 • dohodou a
 • rozhodnutím súdu.
 1. Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva

Dohoda spoluvlastníkov o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti predstavuje najideálnejší, najrýchlejší a najekonomickejší spôsob zániku podielového spoluvlastníctva.

Účastníkmi tejto dohody musia byť vždy všetci spoluvlastníci, ktorí ju vedia uzatvoriť kedykoľvek.

Pozor
V prípade nehnuteľností zákon vyžaduje, aby dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva bola v písomnej forme a je ju potrebné následne zavkladovať do príslušného katastra nehnuteľností.

Pozor
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva sa odlišuje od zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu.

Účastníkmi dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva musia byť všetci spoluvlastníci, t. j. nestačí, ak by túto dohodu uzavreli len niektorí spoluvlastníci, keďže dochádza k zániku spoluvlastníckeho vzťahu všetkých spoluvlastníkov.

 1. Vysporiadanie spoluvlastníctva súdom

V prípade, ak sa spoluvlastníci nedohodnú na zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, je možné sa toho domáhať súdnou cestou.

Súd zruší spoluvlastníctvo k nehnuteľnosti a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka, pričom prihliadne na veľkosť ich jednotlivých spoluvlastníckych podielov a zároveň na účelné využitie veci, t. j. samotnej nehnuteľnosti.

Súdne konanie je možné začať len na základe podaného návrhu – žaloby o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, ktorú môže podať ktorýkoľvek zo spoluvlastníkov bez ohľadu na veľkosť jeho spoluvlastníckeho podielu.

V rámci súdneho konania súd následne vyporiada podielové spoluvlastníctvo v súlade so zákonom, pričom nie je viazaný návrhmi na vyporiadania podielového spoluvlastníctva.

Súd má v zmysle zákona nasledovné možnosti:

 • v prípade, ak je to možné, spoločnú vec rozdelí medzi spoluvlastníkov,
 • ak spoločnú vec nie je možné rozdeliť, prikáže vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom, pričom prihliadne na účelné využitie veci samej ako aj na správanie jednotlivých spoluvlastníkov medzi sebou,
 • ak spoločnú vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, nariadi jej predaj a výťažok z predaja rozdelí medzi spoluvlastníkov podľa výšky ich spoluvlastníckych podielov.

V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • komplexné právne poradenstvo pri výbere najvhodnejšieho spôsobu vysporiadania podielového spoluvlastníctva,
 • mimosúdne rokovania s ostatnými spoluvlastníkmi za účelom dosiahnutia dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva vrátane jej vypracovania v súlade so zákonom,
 • vypracovanie a podanie žaloby o zrušenie a vyporiadania podielového spoluvlastníctva vrátane právneho zastúpenia v samotnom súdnom konaní až do právoplatného skončenia veci samej

Newsletter

[mc4wp_form id=”325″]