bezpodielové spoluvlastníctva manželov

Vznik a obsah BSM – 2024

5/5 - (1 vote)

Úvod

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v našom právnom poriadku upravuje Občiansky zákonník v ustanoveniach § 143 až § 151.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov ako už zo samotného názvu vyplýva, je spojené s manželstvom dvoch ľudí, a teda vzniká výlučne dňom uzatvorenia manželstva.

O vzniku a zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa dozviete viac v nasledujúcom texte.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov – čo to je?

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov možno všeobecne definovať ako spoločenstvo vlastníckych práv oboch manželov k veciam, ktoré manželia nadobudli počas trvania ich manželstva.

Základným charakteristickým znakom tohto majetkového spoločenstva je to, že manželia nemajú kvantitatívne určený podiel na vlastníckom práve k spoločnej veci, ako to je v prípade podielového spoluvlastníctva. Vzhľadom na bezpodielovosť tohto spoluvlastníctva platí teda zásada rovnosti manželov v tomto spoločenstve vlastníckych práv.

Táto forma majetkových práv môže vzniknúť len medzi manželmi, pričom bezpodielové spoluvlastníctva manželov vzniká spravidla momentom uzatvorenia manželstva medzi nimi.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo v súvislosti s BSM
 • Vypracovanie dohôd o rozšírení a zúžení BSM
 • Vypracovanie o dohody o vyporiadaní BSM po jeho zániku napríklad rozvodom
 • Právne zastupovanie v súdnom  konaní o vyporiadanie BSM
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov – čo je a čo nie je jeho predmetom/obsah

Vo všeobecne platí, že predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov /skrátene aj “BSM”/ je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva.

Na druhej strane Občiansky zákonník jasne definuje, čo nie je predmetom BSM a ide o nasledovné:

 • veci získané jedným manželom dedičstvom alebo darom,
 • veci, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov a
 • veci vydané v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Nakladanie s vecami patriacimi do BSM

Veci v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov užívajú obaja manželia spoločne; spoločne uhradzujú aj všetky náklady vynaložené na veci alebo spojené s ich užívaním a udržiavaním.

Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný. Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločných vecí sú oprávnení a povinní obaja manželia spoločne a nerozdielne.

Viete, že:

Aj keď zákon pojem „bežné veci“ bližšie nešpecifikuje, patria sem najmä úkony, ktoré sa týkajú každodennej správy spoločného majetku, či už sú to nákupy, objednávky služieb a de facto všetko potrebné pre normálny chod domácnosti.

Všetky iné veci ako bežné zákon považuje za „ostatné veci“.

V tejto súvislosti treba podotknúť, že manžel, bez súhlasu ktorého bol právny úkon urobený, sa môže dovolať jeho neplatnosti v rámci trojročnej premlčacej doby. V praxi dochádza aj s prípadmi prevodu spoločnej nehnuteľnosti bez súhlasu a vedomia druhého manžela a iné prípady.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov – jeho modifikácia

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov – jeho zánik

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov spravidla zanikne v dôsledku rozvodu manželstva alebo ak jeden z manželov zomrie a manželstvo tým zanikne.

V prípade rozvodu manželstva je potrebné po zániku BSM, toto vysporiadať, a buď dohodou medzi bývalými manželmi alebo súdnou cestou.

Vo výnimočných prípadoch však za splnenia zákonom ustanovených dôvodov, sa môže stať, že bezpodielové spoluvlastníctvo zanikne počas trvania manželstva.

Ak chceš vedieť viac o zániku BSM počas manželstva: Zrušenie BSM počas manželstva
Ak chceš vedieť viac o vyporiadaní BSM: Zrušenie a vyporiadanie BSM

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo v súvislosti s BSM
 • Vypracovanie dohôd o rozšírení a zúžení BSM
 • Vypracovanie o dohody o vyporiadaní BSM po jeho zániku napríklad rozvodom
 • Právne zastupovanie v súdnom  konaní o vyporiadanie BSM
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.